Trygga områden

Pandemin påverkar kraftigt hur vi kunnat jobba med trygghetsfrågan. Vi har anpassat verksamheten genom att förstärka vissa åtgärder och ändra eller tillfälligt ta bort andra.
Växjöbostäder har lagt extra resurser på sex fastigheter för att öka tryggheten där. I vårt analysarbete har det framkommit att de kräver särskilt fokus för att vända utvecklingen. En del i detta har varit en aktivitet där hyresgästerna fått möjlighet att lära känna varandra. Dialogen de emellan och även oss har legat i fokus med avsikt att skapa förtroende och gemenskap.

Vårt arbete med våra trygghetsvandringar har fortsatt enligt vår utvecklade modell från 2019. Inför den gemensamma trygghetsvandringen i Araby genomförde vi intervjuer på fyra platser i samverkan med CA Fastigheter och Victoria Park. Dessa sammanställdes tillsammans med digitala enkätsvar. Resultatet är att även år två så bekräftas den bild som såväl fastighetsbolag som myndigheter har, om var trygghetsskapande resurser ska läggas i Araby. Detta är en mycket god insikt som utmanar oss i den inhämtningen av kunskap i vårt trygghetsskapande och brottsförebyggande arbete. Den traditionella gemensamma Trygghetsvandringen i Araby tycks spelat ut sin roll. Samverkan sker idag så tätt mellan olika aktörer och sker systematiserat i till exempel Tisdagsgruppen (EST) och forumet ”Säkerhet och trygghet – fastighetsägare i samverkan” och fångas upp i koncernens tertiala trygghetsanalys.

I området kring Teleborgs centrum genomfördes i år en gemensam trygghetsvandring. Vöfab och Polisen bidrog med en givande samverkan för att stävja drogförsäljningen och otryggheten i området.
 
Under 2021 har vi genomfört totalt fyra trygghetsvandringar. Det innebär att vi granskat sju fastigheter samt hela Araby.
Varje tisdag har vi deltagit i samverkansgruppen med aktörer som verkar på operativ nivå i Växjö kommun. Polis leder mötet och tillsammans skapar vi förutsättningar för ett tryggt samhälle. Nationellt heter arbetet EST (Effektiv samordning för trygghet) och Växjöbostäder ingår även i styrgruppen för BRÅ (Brottsförebyggande rådet).

Var sjätte vecka genomförs “Säkerhet och trygghet – fastighetsbolag i samverkan” under ledning av Bostadssociala gruppen på Växjöbostäder. Där träffas CA Fastigheter, Heimstaden, Victoria Park, PoE Fastighetspartner, Vidingehem, Växjöbostäder och Vöfab. Vid mötet deltar även polisen och fältgruppen.

I våra områden har våra hyresgäster tillgång till sociala mötesplatser, så som Tallgården, Kvarterslokalen Kråkan och Araby Park Arena. Vår mötesplatsutvecklare har jobbat aktivt med att blåsa liv i flertalet avsomnade kvarterslokaler och bygga ett nätverk av aktiviteter i våra bostadsområden. Detta stärker vår affärsidé; att skapa attraktiva boendemöjligheter där människor trivs och känner sig trygga.

Årets stora händelse var nyöppningen av mötesplatsen Tallgården. Under året har hela huset renoverats och resultatet är mycket lovande. Mötesplatsen har varit en trygg punkt under 23 år och nu tar vi nästa steg. Medborgarkontoret har flyttat in på övervåningen tillsammans med Tallgårdens bibliotek.
En provperiod med trygghetsvärdar i våra bostadsområden har genomförts i området Spetsamossen i söder till Nydalavägen i norr. Vi har lärt oss mycket inför planerad start 2022.