Lätt att bo och leva

2021

Boendemöjligheter för alla

För oss på Växjöbostäder är det viktigt att alla upplever att de har samma möjlighet att hitta ett boende hos oss. Den möjligheten kan vi ge genom den kommunala bostadskön (Boplats Växjö) och att vi kan erbjuda olika typer av boende där det finns något för alla, vilket skapar boendemöjligheter för alla. Det ska också vara tydligt vilka av våra lägenheter som är tillgänglighetsanpassade.
Bostadskön är baserad på kötid. Att få en bostad hos oss kan ta allt från ett par månader till flera år. Den genomsnittliga kötiden för en familjebostad under 2021 i hela vårt bestånd var 6,9 år (7,3) vilket är en minskning jämfört med 2020. Kötiden för studentlägenheter var i genomsnitt 1 år (1,4). Hur snabbt du kan få en bostad beror på flera faktorer, bland annat på var du vill bo, hur många som är intresserade av att bo där, och hur hög hyra du är beredd att betala.

Vi vill skapa en trygg boendemiljö, som passar alla i kommunen och med en målsättning att öka mångfalden. Befolkningstillväxten i kommunen har inte ökat i den takt som väntats. Det gör att söktrycket har minskat något och ger oss en utmaning i att hyra ut våra nyproducerade lägenheter. 

Hyresgästundersökningen

För oss är det viktigt att skapa ett hållbart boende. Vår boendemiljö ska vara social, ekonomisk och miljömässigt hållbar. För att säkerställa att vi får en helhetsbild genomför vi varje år en enkät där våra hyresgäster har möjlighet att berätta vad de tycker är bra och vad vi kan förbättra.

noun_Happy_1905041

80,9

(2020: 81,7%)

Kundnöjdhet

noun_safe_171160

78,3

(2020: 78,5%)

Trygghet

noun_talk_2902547

87

(2020: 89%)

Ta kunden på allvar

82,8

(2020: 83,7%)

Allmäna uttrymmen

"Resultatet från hyresgästenkäten presenteras för all personal och tillsammans tar vi fram åtgärder för att bli ännu bättre."

Bostadsförsörjning

Tillsammans med andra aktörer i kommunkoncernen är vårt mål att säkerställa att vi tillgodoser bostäder åt alla i kommunen, samt att behovet och efterfrågan av bostäder tillgodoses på ett hållbart sätt.

Läs mer
Group

6,9 år

(2020: 7,3 år)

Genomsnittlig kötid för en familjebostad

Stroke 305

1 år

(2020: 1,4 år)

Genomsnittlig kötid för en studentlägenhet

Group

16,4%

(2020: 14,6%)

Omsättning familjebostäder

Stroke 305

63,6%

(2020: 70,4%)

Omsättning studentlägenheter

Rörelse på bostadsmarknaden

För att tillgängliggöra bostäder för de som vill in på bostadsmarknaden behöver vi verka för att en rörelse sker mellan bostäder. 

Våra åtgärder

Konceptet "Hallå hyresgäst!"

Under hösten 2020 tog vi fram konceptet Hallå hyresgäst! med syftet att uppmärksamma och paketera kommunikationen kring vår årliga hyresgästenkät. Konceptet lever vidare och används vid kommunikation till våra hyresgäster. Med konceptet kommunicerar vi de åtgärder vi gör för att göra boendet enklare och bättre. Att vi lyssnar på våra hyresgäster är en viktig förutsättning för att nå vår vision om att bli Sveriges bästa hyresvärd.