Hyresgästundersökning

2021

Den årliga hyresgästundersökningen

Varje år genomför vi en hyresgästundersökning. Enkäten skickades ut i september. Svarsfrekvensen var 47 procent vilket är något lägre jämfört med 2020.

Serviceindex, som är ett mått på den totala servicen, minskade med 0,8 procentenheter till 80,9 procent kundnöjdhet.

Frågor i enkäten med störst ökning • Städning av källsortering/återvinningsutrymmet (+5,4 %-enheter)
• Snöröjning och sandning vintertid (+1,3 %-enheter)
• Uteplats (+1,2 %-enheter)

Frågor i enkäten med störst minskning • Temperatur/värmekomfort vintertid (-6,4 %-enheter)
• Får valuta för hyran (-5,4 %-enheter)
• Talat väl om Växjöbostäder som hyresvärd och förvaltare (-4,9 %-enheter)

Det vi bland annat har genomfört och som har bidragit till mer nöjda hyresgäster • Justerat system för tvättbokning
• Anordnat aktiviteter i bostadsområdet under loven för barnen
• Trivselaktiviteter såsom odlingar, skördefest och kvartersmusik
• Kompletterat fastigheter med fler bänkar och bord, sett över grönytor
• Stort fokus på våra miljöhus genom tätare tillsyn, utbildning för barn och information till vuxna. 

Liksom tidigare år har resultatet presenterats för all personal och vi har tillsammans tagit fram åtgärder för att bli ännu bättre. Extra fokus lades detta år på sex fastigheter, som vid föregående mätning (år 2020) visade ett resultat under snittet, jämfört med hela beståndet.
noun_Happy_1905041

80,9%

(2020: 81,7%)

Kundnöjdhet

noun_safe_171160

78,3%

(2020: 78,5%)

Trygghet

noun_talk_2902547

87%

(2020: 89%)

Ta kunden på allvar

82,8%

(2020: 83,7%)

Allmänna utrymmen

Konceptet "Hallå hyresgäst!"

Under hösten 2020 tog vi fram konceptet Hallå hyresgäst! med syftet att uppmärksamma och paketera kommunikationen kring vår årliga hyresgästenkät. Konceptet lever vidare och används vid kommunikation till våra hyresgäster. Med konceptet kommunicerar vi de åtgärder vi gör för att göra boendet enklare och bättre. Att vi lyssnar på våra hyresgäster är en viktig förutsättning för att nå vår vision om att bli Sveriges bästa hyresvärd.

Tre områden vi alltid fokuserar på

Ta kunden på allvar 

87 %

(2020: 89 %) 

Trygghet 

78,3 % 

(2020: 78,5 %) 


Rent och snyggt

72,3 %

(2020: 72,4 %)

Tillbaka