Styrning av hållbarhetsarbetet

Kommunen har tagit fram Växjös hållbarhetsprogram Hållbara Växjö 2030, (läs mer under nästa rubrik Hållbara Växjö 2030), detta verkar som ett paraply över hela vår organisation, vilket gör att samtliga aktiviteter har en grund i programmet och därför blir hela organisationen och varje medarbetare delaktig i vårt hållbarhetsarbete. Ytterst är styrelsen ansvarig tillsammans med vd, våra chefer och ledare.

Därtill finns en avdelning för att hålla samman hållbarhetsfrågor övergripande och som ser till att det finns en progress för alla delar. Avdelningen tar också ett större ansvar för den ekologiska hållbarheten där det finns djup kompetens i t ex miljöansvarig och energiansvarig.

Den ekonomiska hållbarheten samordnas av ekonomiavdelningen men varje avdelning tar sitt eget ansvar för att bedriva en hållbar verksamhet.
För de sociala frågorna har vi extra förstärkning genom vår avdelning Bostadssociala gruppen. Strukturen på organisation med styrelse, vd och ledningsgrupp finns angivet här.

Hållbara Växjö 2030

Växjös hållbarhetsprogram Hållbara Växjö 2030 täcker in alla tre hållbarhetsdimensionerna; ekologisk, social och ekonomisk. Programmet bygger på långsiktighet och utgår från FN:s 17 globala hållbarhetsmål i en lokal agenda för var vi vill vara år 2030. Programmet ger oss fem målbilder och nio utmaningar.

En tvärfunktionell hållbarhetsgrupp har under 2021 färdigställt en kartläggning med de nio utmaningarna som utgångspunkt. Vad gör vi idag? Vad kan vi göra mer av? Vad behöver vi börja göra? Utifrån kartläggningen har fem fokusområden tagits fram för hur vi kan stärka vårt bidrag till målbilderna.
  • Sprida kunskap om hållbarhet
  • Utveckla arbete med biologisk mångfald och ekosystemtjänster
  • Hållbara gemensamma tvättstugor
  • Utveckla mobilitetstjänster för hyresgästerna
  • Delningsekonomi