Nöjda medarbetare

Trygga och nöjda medarbetare är en grundförutsättning för att nå vår vision. Genom medarbetarundersökningen Temperaturmätaren följer vi regelbundet upp medarbetarnas upplevelse av arbetet, arbetsplatsen och arbetsgivaren utifrån värdegrunden. Resultaten arbetar vi med på våra arbetsplatsträffar och företagsmöten. Den har genomförts två gånger under 2021 och vid båda tillfällena har vi haft en svarsfrekvens över 90 procent. Medarbetarna utvärderar efter en skala från ett till sex.
Senaste sammanställningen i september 2021 visar:

Genomsnittet i Temperaturmätaren är 5,1

5,3 av 6 "Vi kan jobbet"

5,1 av 6 ”Vi möter alla med respekt”

5,0 av 6 ”Vi skapar en hållbar framtid”

5,0 av 6 ”Stolthet”

5,0 av 6 ”Vi gör verksamheten bättre”

Resultatet från Temperaturmätaren ligger på en jämn och god nivå. Det råder en god trivsel på samtliga avdelningar, där alla ligger över 4,5 i medelvärde. Även svarsfrekvensen är hög och jämnt fördelad mellan avdelningarna.