Attraktiva bostäder där du trivs och känner dig trygg

Trygga områden

Under pandemin har våra bostadsmöten utgått helt. Istället har vi utvecklat vår förmåga att hämta in åsikter genom digitala enkäter och enskilda intervjuer med boende.

I arbetet med våra trygghetsvandringar har detta varit särskilt framgångsrikt. Inför den gemensamma trygghetsvandringen i Araby genomförde vi intervjuer på fyra platser i samverkan med CA Fastigheter och Victoria Park. Dessa sammanställdes tillsammans med digitala enkätsvar och bekräftade den bild såväl fastighetsbolag som myndigheter har om var trygghetsskapande resurser ska läggas i Araby.

Även på Hovskulle genomfördes i år en gemensam vandring då med området Ringsbergskolan och parken där emellan. Tekniska, Vöfab, Fältare, Trygghetsvärdar, Polis bidrog med en givande samverkan för att stävja drogförsäljningen och otryggheten i området.

Under 2020 har vi genomfört totalt fyra trygghetsvandringar.

Varje tisdag har vi deltagit i samverkansgruppen med aktörer som verkar på operativ nivå i Växjö kommun. Polis leder mötet och tillsammans skapar vi förutsättningar för ett tryggt samhälle. Nationellt heter arbetet EST (Effektiv samordning för trygghet) och Växjöbostäder ingår även i styrgruppen för BRÅ (Brottsförebyggande rådet).

Var sjätte vecka genomförs “Säkerhet och trygghet – fastighetsbolag i samverkan” under ledning av Bostadssociala gruppen på Växjöbostäder. Där träffas CA Fastigheter, Heimstaden, Victoria Park, PoE Fastighetspartner, Vidingehem, Växjöbostäder och Vöfab. Vid mötet deltar även polisen och fältgruppen.

I våra områden har våra hyresgäster tillgång till sociala mötesplatser, så som Tallgården, Kvarterslokalen Kråkan och Araby Park Arena. Arbetet med dessa och alla våra kvarterslokaler har stärkts kraftigt under 2020 i och med att Växjöbostäder anställt en mötesplatsutvecklare. Dennes uppdrag är att blåsa liv i flertalet avsomnade kvarterslokaler och bygga ett nätverk av aktiviteter i våra bostadsområden. Detta stärker vår affärsidé; att skapa attraktiva boendemöjligheter där människor trivs och känner sig trygga.

Under årets sista dagar så fick vi klartecken att starta en ombyggnation av lokaler kopplade till vår mötesplats Tallgården. Medborgarkontoret ska från hösten 2021 kopplas ihop med vår mötesplats, fysiskt och verksamhetsmässigt. En tydligare lokal för biblioteksverksamhet kommer också att utföras. Nuvarande mötesplats får upprustade lokaler.

Under sista kvartalet slöt vi avtal med Securitas om Trygghetsvärdar i våra bostadsområden. Vi inleder med närvaro från Spetsamossen i söder till Nydalavägen i norr, detta med start 15 januari 2021.