Årsredovisning

2020

Förvaltningsberättelse

Styrelsen och verkställande direktör för Växjöbostäder AB, med organisationsnummer 556935–3534, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2020.

Allmänt om verksamheten

Växjöbostäder AB är ett helägt dotterbolag till Växjö Kommunföretag AB, organisationsnummer 556602–4641. Båda bolagen har sitt säte i Växjö kommun. Växjö Kommunföretag AB ägs till 100 procent av Växjö Kommun.

Växjöbostäder AB äger och förvaltar 9 065 (9 041) bostäder och 602 (594) lokaler/förråd. Av bostäderna utgörs 2 137 (2 137) av studentbostäder.

Växjöbostäder AB är anslutet till Sveriges Allmännytta, arbetsgivarorganisationen Sobona samt till inköpsorganisationen HBV.

Utveckling av företagets verksamhet, resultat och ställning

2017

Nettoomsättning:
607 638 tkr
Balansomslutning:
3 702 190 tkr

Avkastning: 5,3 %
Soliditet: 54,5 %

2018

Nettoomsättning:
630 953 tkr
Balansomslutning:
3 523 398 tkr

Avkastning: 4,6 %
Soliditet: 52,8 %

2019

Nettoomsättning:
666 729 tkr
Balansomslutning:
3 663 749 tkr

Avkastning: 4,3 %
Soliditet: 52,1 %

2020

Nettoomsättning:
684 495 tkr
Balansomslutning:
3 729 392 tkr

Avkastning: 4,3 %
Soliditet: 51,3 %

Väsentliga händelser under året

Ny- och ombyggnation av bostäder

Totalt färdigställdes 25 lägenheter i första etappen i kvarteret Saturnus under året. 24 lägenheter inom kvarteret Saturnus är under produktion varav 10 ägarlägenheter och i kv Tunnlandet pågår nybyggnation av 70 lägenheter. Investeringsbeslut är fattat för kvarteren Alabastern och Bärnstenen med 116 lägenheter varav 20 ska ha en annan upplåtelseform. Upphandlingen har genomförts med endast nationella krav som en förutsättning istället för de ägardirektiv vi annars följer för exempelvis energi, tillgänglighet mm. Förfrågningshandlingar är framtagna för etapp 2 i kvarteret Arken och planering och utredningar pågår för kvarteret Ansgarius, nuvarande kommunhus.

Fortsatt stor omfattning av underhåll och förbättring av beståndet

Fokus på att värdesäkra vårt bestånd fortsätter. Underhållsåtgärderna för 2020 uppgår till 181,5 kr/m2. Behovet är stort inom flertalet områden och vi har bland annat genomfört fönsterbyten och byte av takbeläggningar. Vi har byggt om undercentraler och bytt armaturer för energieffektivisering och driftoptimeringar har genomförts. Varje år byter vi ut ett stort antal vitvaror i våra lägenheter och ett stort antal lägenheter får nya ytskikt i form av byte av golvmattor och målning/tapetsering av väggar. Uppgradering av hissar fortsätter och detsamma gäller våra äldre låssystem som byts ut. Vi arbetar mycket med trygghetsskapande åtgärder och har bland annat bytt garageportar, lägenhetsdörrar, förbättrat ytter- och trapphusbelysningar mm.

Planering för en totalrenovering i kvarteren Äpplet och Päronet pågår för samtliga 220 lägenheter.

Bosättningslagen

Från och med 1 januari 2018 ansvarade Växjöbostäder tillsammans med Vidingehem för att Växjö kommun ska erbjuda bostäder enligt bosättningslagen. Vi har under 2020 tillsammans mottagit och bosatt 20 nya kommuninvånare. I rådande bostadsbrist har vi haft en stor utmaning att hitta bostäder och olika tillfälliga lösningar har fått användas. Under året har det skett ett antal utflyttningar då etableringsboendet är tidsbegränsat till två år.

Hyresintäkter

Ingen årlig hyresförhandling är genomförd då vi 2019 gjorde en 2-årig förhandlingsöverenskommelse. Hyresjusteringen för 2020 är 2,45 procent och för 2021 2,45 procent.

Under året slutförde vi förhandling med Hyresgästföreningen om hyrorna inför renovering av kvarteret Päronet och Äpplet på Öster. Renoveringen omfattar 220 lägenheter och fram till årsskiftet hade vi fått godkännande av ny hyra från 210 hyresgäster. Resterande kommer att hanteras via Hyresnämnden.

Under många år har vi inte haft förutsättningarna för att genomföra mer omfattande renovering som badrum och kök. I god dialog med Hyresgästföreningen kom vi under våren fram till en förhandlingsöverenskommelse för renovering av badrum med mera i kv Tegelvalvet med 46 lägenheter. Vi har ett uppdämt behov av att renovera badrum och kök och det är bra att vi kommit ett steg vidare. Ärendet är just nu under prövning av Hyresnämnden då hyresgästerna har valt att pröva överenskommelsen. Under året har vi även gjort flertalet förhandlingsöverenskommelser avseende standardhöjande åtgärder så som fönster, skalskydd med mera.

Tillämpningen av bruksvärdeshyra enligt rådande lagstiftning appliceras fortfarande inte på vårt nuvarande bestånd. Bruksvärdeshyra är viktigt för att skapa rättvisa mellan hyresgäster, men också för att utveckla hyresrätten som boendeform genom ett mer varierat utbud. Då vi inte lyckades göra någon överenskommelse om nya hyror med Hyresgästföreningen för kv Eko så överlämnades ärendet till Hyresnämnden. Utfallet kom strax innan jul och innebär att vi får höja hyrorna med ca 10 procent. Vi fortsätter att se över fastigheter som kan bli aktuella för prövning. En utmaning för oss under rådande pandemi är att några besiktningar inte kan utföras.

Digitalisering

Arbetet med fokus på öppna system och ett datalager som vi äger har fortsatt. Projektet ÖDLa fortskrider och små delar av det öppna datalagret är nu aktivt. Plattformen för att göra våra verktygslådor på skrivbordet sömlösa har tagit fart. Vår målsättning är att gå från flera inloggningar till en inloggning som är behörighetsstyrd och anpassad individuellt för varje medarbetare.

Nöjda hyresgäster

Årets hyresgästenkät visade att våra hyresgäster är markant mycket mer nöjda än föregående års mätning. Över hundra åtgärder har gett resultat vilket är mycket glädjande.

Försäljning av fastigheter

Under året har fastigheten Växjö Lejonet 6 sålts till ett bolag inom Länsförsäkring Kronoberg. Fastigheten består av lokaler, inga bostäder. 

Covid-19

Pandemin har påverkat personal och hyresgäster väsentligt på olika sätt under året. Bolaget har så långt det varit möjligt fortsatt utföra planerade arbeten, underhåll, ronderingar och löpande reparationer samt hållit kundcenter öppet genom att ställa om och anpassa efter rekommendationer. Anställda har arbetat på distans i stor utsträckning och uppföljning av förändringar av intäkter och kostnader som varit hänförbart till Covid-19 har rapporterats och följts upp regelbundet. 

Resultat och ställning


Resultat efter finansiella poster för 2020 uppgår till 134 899 tkr (125 337).

Nettoomsättningen för 2020 uppgår till 684 495 tkr (666 726). Ökning av intäkterna beror främst på årlig hyresjustering samt helårseffekt avseende föregående års nyproduktion. Hyreshöjning har skett från och med 1 januari 2020 med i genomsnitt 2,45 procent. Fastighetskostnaderna uppgår till 516 559 tkr (493 687). De högre fastighetskostnaderna beror främst på ett ökat underhåll men även på nya fastigheter och generella kostnadsökningar. 

Soliditet

Det egna kapitalet uppgick vid årsskiftet till 1 906,8 Mkr (1 898,1) vilket innebär en soliditet, inräknat egen kapitaldel av obeskattade reserver, på 51,3 procent (52,1).

På balansdagen var den genomsnittliga räntan i låneportföljen 1,57 procent (2,17) och den genomsnittliga räntebindningstiden var 3,59 år (2,63). 

Investeringar

De totala investeringarna uppgår till 140,0 Mkr (188,4). Av investeringarna avser 0,8 Mkr (32,0) mark, 137,9 Mkr (152,2) ny-, till- och ombyggnad samt 1,3 Mkr (4,2) maskiner och inventarier.

Känslighetsanalys

Växjöbostäders resultat påverkas av ett flertal faktorer såsom hyresnivå, kostnadsnivå och finansiella kostnader. En känslighetsanalys framgår av tabellerna här.

Hyresintäkter, bostäder

6,2 MSEK

+ / - 1 %
Driftkostnader

2,8 MSEK

+ / - 1 %
Ränteförändring

5,8 MSEK

+ / - 1 %

Fastighetsvärdering

Under året har värdering av bolagets fastighetsbestånd genomförts. Värderingen är utförd internt. Fastigheternas värde vid 2020 års utgång har bedömts uppgå till 9 886 Mkr (9 509).

Utsikter 2021 samt väsentliga osäkerhetsfaktorer

Under 2021 kommer vi att slutföra byggnationen i Kvarteret Saturnus på Wieselgrensgatan. Då har vi färdigställt 39 hyresrätter och 10 ägarlägenheter. Vi kommer också att påbörja uthyrningen av 70 hyresrätter i trä i nya bostadsområdet Bredvik som kommer att bli inflyttningsklar i början av 2022.

Under 2021 kommer vi fortsätta arbetet med projekteringen av ombyggnaden av kommunhuset till ca 240 nya lägenheter med blandade upplåtelseformer. Projektet är omfattande och innebär en stor investering men inget som är obekant för oss. Vi har gjort flera ombyggnader och stora renoveringar av ett större bestånd och känner oss därför trygga i processen.

Vi har handlat upp en byggnation av totalt 116 nya lägenheter i Araby och räknar med efter erhållet bygglov att komma i gång under första halvåret 2021. Detta projekt är ett resultat av en tät ägardialog och en gynnsammare marknad, läs mer nedan om det.

Vi har fått godkännande på nya hyran efter renovering från i stort sett alla hyresgäster i kvarteret Päronet och Äpplet på Öster för renoveringen av 220 lägenheter uppförda under mitten av 60-talet. Vår förhoppning att kunna komma igång med renoveringen under våren 2021.

Byggtakten är alltså hög räknat i investeringar och även för antalet nya lägenheter på olika platser i vår växande stad.

Uthyrningen av nybyggda studentbostäder har varit en utmaning under 2020 när inga internationella studenter kom till Linneuniversitetet i kombination med att studierna skedde digitalt. Vi ser samma utmaning under första halvåret 2021 vilket påverkar oss ekonomiskt när 30 procent av de nybyggda lägenheterna står outhyrda i tre terminer.

Vi upplever även en ökad konkurrens med andra hyresvärdar som har byggt nya bostäder när vi hyr ut. En konkurrens som kommer att bestå under 2021 då andra hyresvärdar har lediga nybyggda lägenheter att erbjuda.

Trycket på byggmarknaden minskar troligen ytterligare under 2021 när det gäller nybyggda bostäder. Växjöbostäders projektportfölj innehåller en långsiktig strategi kring nyproduktion med planer framtagna som möjliggör byggstart efter behov. Vi behöver arbeta offensivt med att utveckla projektportföljen med detaljplanändringar, markköp, markanvisningstävlingar, samarbeten mm för att möta stadens tillväxt på lång sikt.

Utmaningen är att få kostnadseffektiva produktioner som möter de krav Växjöbostäder har på projekten och läget på marknaden. Dialogen med ägarna under 2020 om att göra upphandlingar på nationella krav i kombination med en gynnsammare byggmarknad har gett resultat. Vi har fått ner produktionskostnaderna för 116 lägenheter på Araby så att vi har möjlighet att söka investeringsstöd om vi får till en presumtionshyresöverenskommelse med Hyresgästföreningen.

Vi har ännu inte nått en samsyn med Hyresgästföreningen om hyressättningen i nyproduktionen och ännu inte när det gäller bruksvärdeshyra så som vi önskar. Vi kommer därför fortsätta att förhandla de hyror som är jämförbara med andra hyror och om så behövs pröva våra hyror i Hyresnämnden under 2021. Den prövning vi gjorde i kvarteret Eko under 2020 nådde inte ända fram då hyresnämnden inte kunde genomföra nödvändiga besiktningar och skälighetsbedömningen på hyran landade på en tredjedel av vad vi hade yrkat.

Regeringens utredningar kopplat till hyressättningen kommer kanske kunna vägleda oss till ett bättre och enklare sätt att nå samsyn. Växjö är en av de orter som ska undersökas närmare när det gäller hyressättning med hänsyn till läge och kvalitet. Vi ser positivt på att bidra med fakta i utredningen för hur det ser ut i vårt bestånd.

Vi är i behov av fungerande hyressättning i Växjö som tar hänsyn till standardhöjande åtgärder, förvaltningskvalitet och läge. Låga hyror får direkta konsekvenser på möjligheten till hållbara renoveringar där underhållsbehovet i våra fastigheter, under lång tid med låga hyror, vuxit sig stort.

Vår nya boportal är bara början på en digital transformation. Vi kommer att kunna öka takten ytterligare och öka vår tillgänglighet och service med den denna lösning. Vi har anpassat vår organisation utifrån de utmaningar vi ser i närtid och i framtid kopplat till hållbarhet och digitalisering, Vi kopplar ihop humaniora med kommunikation för att säkerställa att människan är i fokus när den snabba teknikutvecklingen ska hanteras. Detta för att verkligen få nytta och effekt av det vi gör kring digitalisering externt och internt.

Vi utvecklar vår dialog med våra hyresgäster så vi får klart för oss vad som fungerar bra och vad som kan bli bättre. Åtgärderna vi vidtar kopplat till synpunkter behöver vara tydliga för våra hyresgäster och under devisen “Hallå hyresgäst” fångar vi deras uppmärksamhet och berättar vad vi har hört och vad vi har gjort för att vi ska bli den bästa hyresvärden för dem.

Pandemin påverkar även 2021 så anpassningar efter rekommendationer och arbete på distans fortsätter så länge det behövs. Vi kan i dagsläget inte bedöma i vilken utsträckning Covid-19 kommer att påverka den finansiella rapporten.

Klicka här för att se årsredovisningen och alla siffror i sin helhet.