Verksamheten och våra medarbetare

2020

Verksamheten och våra medarbetare

Vårt mål om att bli Sveriges bästa hyresvärd är helt beroende av våra medarbetare. Här får du en överblick över oss som arbetar på Växjöbostäder och hur vi arbetar för att vara en bra och trygg arbetsgivare.

Vår värdegrund
Vår värdegrund VETA står för att vi är Välkomnande, Engagerade, Trygga och Affärsmässiga. Vi brukar säga att genom ett välkomnande sätt skapas en trivsam arbetsplats, där engagerade kollegor leder till trygga relationer och affärsmässiga beslut. Den är också en viktig grund för att vi ska kunna nå visionen om att bli Sveriges bästa hyresvärd. Värdegrunden togs fram gemensamt av alla på bolaget 2015.

Alla i vår verksamhet ska känna för och leva efter vår värdegrund VETA. Den ligger som grund för våra utvecklingssamtal, arbetsplatsträffar (APT) samt företagsmöten. Vi har, tillsammans med medarbetare och chefer, även tagit fram grunden till VETA-ledarskap. På så vis har alla möjlighet att vara med och påverka och säkerställa att företaget drivs på ett kvalitetssäkrat sätt.

Nöjda medarbetare

Trygga och nöjda medarbetare är en grundförutsättning för att nå vår vision om att bli Sveriges bästa hyresvärd. 

Om medarbetarundersökningen

Friskvård, hälsa
och rättvisa


Läs mer

Organisationen, ledningsgrupp och styrelse

Läs mer
kvinna
Medelålder kvinnor

45 år

(2019: 44 år)
man
Medelålder män

47 år

(2019: 48 år)
Genomsnittlig anställningstid

10,2 år

(Kvinnor 9,3 år, Män 11,3 år)
tarta
Genomsnittlig medelålder

46 år

(2019: 46 år)

Motverka korruption

Vårt mål är att vara transparenta och att alla våra intressenter ska känna sig trygga med hur vårt bolag drivs, oavsett om det är kommuninvånare, politiker eller medarbetare. Växjöbostäder lyder under Lagen om offentlig upphandling (LOU) och följer dess krav och riktlinjer vilket bland annat innefattar uppföljning av avtalstrohet. Avtalstrohet innebär att Växjöbostäder gör rätt inköp till rätt pris och med avtalad leverantör. På vårt intranät beskrivs hur vi ser på mutor och hur man som medarbetare ska undvika sådana situationer. Med grund i våra policys och personalrutiner har vi en kontinuerlig dialog med samtliga medarbetare genom våra arbetsplatsträffar.

Könsfördelning

Group
Företaget

Män 66 % (66 st)
Kvinnor 34 % (33 st)

Group
Styrelsen

Män 64 % (8 st)
Kvinnor 36 % (3 st)

Group 5
Ledningsgrupp

Män 1 st
Kvinnor 5 st

8,3 %

(2019: 7,4 %)

Personalomsättning

6,5 %

(2019: 4,7 %)

Sjukfrånvaro

36,3 %

(2019: 35,1 %)

Frisknärvaro